Igno Šeiniaus premijos nominantai

Igno Šeiniaus premija įsteigta Širvintų rajono savivaldybės 2005 m. Širvintų rajono savivaldybės tarybos. 2005 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. 76 buvo patvirtinti premijos nuostatai.

Igno Šeiniaus premija skiriama už reikšmingiausius muzikos, dailės, choreografijos, kitų meno sričių kūrybos darbus, etninės kultūros ir tradicijų puoselėjimą, altruistinę veiklą, už Širvintų krašto kultūros reprezentavimą respublikoje ir už jos ribų (leidiniai, garso ir vaizdo įrašai, publikacijos, viešieji renginiai, koncertai, televizijos laidos, švietėjiška ir kraštotyrinė veikla ir kt.
Premija gali būti skiriama meno saviveiklos kolektyvams, visuomeninėms ir kūrybinėms organizacijoms, kultūros, švietimo, ugdymo įstaigoms, fiziniams asmenims: dailininkams, muzikantams, dainininkams, poetams, rašytojams, žurnalistams, meno kolektyvų vadovams, tautodailininkams, mokslininkams, kraštotyrininkams, režisieriams, bibliotekininkams, visuomenės veikėjams, kultūros, švietimo ugdymo darbuotojams ir kt.

Kandidatūras premijai gauti turi teisę siūlyti: kultūros, švietimo, ugdymo įstaigos, valdžios institucijos, įmonės, visuomeninės ir kūrybinės organizacijos, kūrybiniai kolektyvai. Fiziniai asmenys ir meno kolektyvai gali pristatyti patys save.
Sprendimą skirti premiją priima savivaldybės taryba vertinimo komisijos teikimu.
Laureatai apdovanojami pinigine premija ir diplomu. Premiją iškilmingai įteikia rajono meras Kovo 11-ąją ar Vasario 16-ąją, atskirais atvejais – per Širvintų miesto jubiliejinę šventę.
Apie premijos laureatus rajono bendruomenė informuojama per visuomenės informavimo priemones.

Igno Šeiniaus premijos laureatų sąrašas:

2005 m.

KLASENAS BERNARDAS (Classen Bernard), Vokietijos Zaterlando krašto Štriuklingeno miesto pilietis, apdovanotas (po mirties) už aktyvią altruistinę veiklą Širvintų krašto žmonėms.

2006 m.

 PAŽUSYTĖ ALDONA, Širvintų Meno mokyklos akordeono specialybės mokytoja metodininkė, už labai gerą mokinių parengimą ir aktyvią koncertinę veiklą, už Širvintų krašto garsinimą ir sėkmingą akordeonininkų dalyvavimą įvairiuose konkursuose, Lietuvių moksleivių dainų šventėse, už aktyvią visuomeninę muzikinę veiklą.

 „VIESULA“, vidutinio amžiaus žmonių tautinių šokių kolektyvas (vadovė Virginija Šimonėlienė), už aktyvų ir nuoširdų tautinės choreografijos puoselėjimą, Širvintų rajono garsinimą įvairiuose respublikiniuose renginiuose, konkursuose, respublikinėse ir Pasaulio lietuvių dainų šventėse bei užsienio šalyse. Literatūra ir šaltiniai Barbaravičienė, Jadvyga. Seniūnijų kultūros

2007 m.

BARBARAVIČIENĖ JŪRATĖ, Širvintų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos vyresnioji mokytoja, už ypatingus nuopelnus kultūrai, bendruomenei, už Širvintų krašto garsinimą ir etninės kultūros sklaidą;

 TAPARAUSKIENĖ DALIA, Širvintų rajono Družų bibliotekos vyriausioji bibliotekininkė, už ypatingus nuopelnus kultūrai, bendruomenei, už Širvintų krašto garsinimą ir etninės kultūros sklaidą;

UŠACKIENĖ SIDONA, Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro režisierė, už ypatingus nuopelnus kultūrai, bendruomenei, už Širvintų krašto garsinimą ir etninės kultūros sklaidą.

2008 m.

 BALSEVIČIUS ALFONSAS, kraštotyrininkas, už švietėjišką ir kraštotyrinę veiklą, už gimtojo krašto papročių, liaudies amatų, tradicijų puoselėjimą, už visuomeninę veiklą, už Širvintų krašto garsinimą;

VALANČIENĖ ONA, Gelvonų vidurinės mokyklos direktorė, Gelvonų krašto bendruomenės pirmininkė ir steigėja, rajoninių ir apskrities etninių reginių vedėja, už aktyvią visuomeninę veiklą propaguojant liaudies papročius ir tradicijas ir integruojant juos į šiuolaikinius kultūrinius poreikius, už svarų indėlį gerinant kultūrinę ir socialinę Gelvonų bendruomenės veiklą;

ANCIŪNŲ KAIMO KAPELA (vadovas Gediminas Makauskas), už rajono etninės kultūros sklaidą, Širvintų rajono garsinimą įvairiuose tarptautiniuose, respublikiniuose, Vilniaus apskrities renginiuose, konkursuose.

2009 m.

VAICEKAUSKIENĖ FILOMENA, kraštotyrininkė, aktyvi Musninkų krašto bendruomenės narė, už aktyvią kraštotyrinę ir švietėjišką veiklą, rašytojo Igno Šeiniaus atminimo puoselėjimą ir jo gimtinės garsinimą, už indėlį kalbotyrai ir kalbos kultūrai, už Musninkų ir Širvintų krašto garsinimą Lietuvoje ir už jos ribų;

2010 m.

JABLONSKIENĖ ZOFIJA, mokytoja, etninės kultūros ir tradicijų puoselėtoja, juostų audimo meno propaguotoja, Vaikų dienos centro savanorė, už etninės kultūros ir tradicijų puoselėjimą, jaunosios kartos tautinių vertybių ugdymą ir skatinimą, kultūrinio savitumo branginimą, už Širvintų krašto garsinimą Lietuvoje ir už jos ribų.

2011 m.

STONIENĖ ZINA, pedagogė, liaudies kultūros ir tradicijų puoselėtoja, Širvintų vaikų dienos centro savanorė, aktyvi Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ narė, meno saviveiklininkė, už liaudies tradicijų puoselėjimą, didelį indėlį auklėjant jaunąją kartą, skiepijant bendražmogiškąsias vertybes, už aktyvų organizacinį darbą ir paramą pagyvenusiems žmonėms, už altruistinę veiklą

2012 m.

LIDŽIUS ANTANAS, gydytojas radiologas, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys. Apdovanotas už nuopelnus socialinės infrastruktūros srityje, iniciatyvas sveikatinimo veikloje ir rūpinimąsi kokybiška sveikatos priežiūrą;

 „NAVIS“, Širvintų kultūros centro kamerinis choras (vadovė Audronė Burakovienė), už ilgametę aktyvią kūrybinę veiklą, chorinio meno sklaidą, Širvintų krašto garsinimą įvairiuose respublikiniuose ir tarptautiniuose festivaliuose, konkursuose.

2013 m.

VAREIKIENĖ ROMA, Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė. 2005 m. jai buvo suteiktas šalies mokytojos vardas. Apdovanota už pasiekimus švietimo srityje, pilietiškumo ugdymą ir krašto kultūros tradicijų ir istorijos saugojimą, kraštiečio rašytojo Igno Šeiniaus kūrybinio palikimo puoselėjimą.

 ,,SAVINGĖ“, Gelvonų folkloro ansamblis (vad. Laimutė Bikulčienė). Apdovanojamas už Širvintų krašto etnokultūros paveldo išsaugojimą ir tradicijų puoselėjimą, bendruomenės telkimą kūrybinei veiklai.

2014 m.

PAULIUKONIS GINTARAS, Širvintų meno mokyklos direktorius. Apdovanotas už etninės kultūros ir tradicijų puoselėjimą, švietėjišką ir kūrybinę veiklą, Širvintų krašto garsinimą Lietuvoje ir už jos ribų.

 ,,GOJUS“, Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro folkloro ansamblis „Gojus“ (vad. Nijolė Vitkauskaitė) už reikšmingą etninės kultūros ir tradicijų puoselėjimą, Širvintų krašto kultūros garsinimą.

2015 m.

 MILIUKIENĖ DANUTĖ, ilgametė lietuvių kalbos mokytoja, kultūros veikėja, visuomenininkė. Apdovanota už krašto kultūros tradicijų ir istorijos saugojimą, pilietiškumo ugdymą, kraštiečio rašytojo Igno Šeiniaus kūrybinio palikimo puoselėjimą ir atminimo saugojimą .

KUTIŠČEVA LAIMA, Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė. Apdovanota už tradicijų puoselėjimą, kraštotyrinę veiklą, Širvintų krašto garsinimą Lietuvoje ir už jos ribų.

2016 m.

 KAROLAITIENĖ DALĖ, Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro dailininkė. Apdovanota už nuoširdžią kūrybinę veiklą, liaudies tradicijų puoselėjimą, Širvintų krašto garsinimą.

,,NORAGAS“, Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro liaudiškos muzikos kolektyvas (vad. Gintarė Jakštienė) už reikšmingą kultūros ir tradicijų puoselėjimą, Širvintų krašto garsinimą įvairiuose respublikiniuose renginiuose.

2017 m.

PETKŪNIENĖ ELENA, Širvintų vaikų dienos centro vadovė. Apdovanota už altruistinę veiklą, įgyvendintus projektus, skirtus Širvintų krašto vaikų gerovei, liaudies tradicijų puoselėjimą, Širvintų krašto garsinimą.

,,MEDGRINDA“, Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro Kernavės filialo folkloro ansamblis (vad. Kristina Stankevičienė) už reikšmingą krašto kultūros ir tradicijų puoselėjimą, Širvintų krašto garsinimą tarptautiniuose ir respublikiniuose renginiuose.

2018 m.

 ROMAŠKA JONAS, Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro liaudiškos muzikos kolektyvo „Noragas“ dalyvis, armonikininkas. Apdovanotas už Širvintų krašto kultūros reprezentavimą respublikoje ir už jos ribų, Širvintų krašto kultūros puoselėjimą, armonikos, kaip tradicinio instrumento populiarinimą ir aktyvią ilgametę koncertinę veiklą.

JAKIMAVIČIUS ALGIRDAS, Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro įrenginių inžinierius. Apdovanotas už išskirtinę pagarbą ir atsidavimą kultūrinei veiklai, įkvepiantį darbštumą ir išmonę, ilgametį profesionalų, nepriekaištingą ir pasiaukojantį kūrybinį darbą.

2019 m.

 VAICEKAUSKAS LEONAS, visuomenininkas, karaliaus Mindaugo šaulių X kuopos vadas, meno saviveiklininkas. Apdovanotas už istorijos puoselėjimą, pilietiškumo ugdymą, liaudies tradicijų puoselėjimą.

MAKAUSKIENĖ RITA, Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos Anciūnų filialo vyriausioji bibliotekininkė. Apdovanota už tradicijų puoselėjimą, kraštotyrinę veiklą ir Širvintų krašto garsinimą Lietuvoje ir už jos ribų.

 „ŽELMENĖLIAI“ Širvintų pradinės mokyklos vaikų folkloro ansamblis (vad. Rūta Tamašauskienė) už reikšmingą krašto kultūros ir tradicijų puoselėjimą, Širvintų krašto garsinimą įvairiuose respublikiniuose renginiuose.

2020 m.

BRONISLOVAS LIUBOMIRAS ir JANINA VOŠTERIAI – už tradicijų puoselėjimą, bendruomeniškumo skatinimą, Širvintų krašto garsinimą Lietuvoje ir už jos ribų. Vošterių šeimos ūkis, esantis Bagaslaviškio krašte, žinomas visoje Lietuvoje ne tik dėl tautinio paveldo aukščiausios kokybės produkcijos, įvertintos ne vienu respublikiniu prestižiniu „Agrobalt“ apdovanojimu, bet ir dėl plačios kultūrinės – edukacinės veiklos. Kasmet ūkyje organizuojama „Lino šventė“, leidžianti prisiminti ir šiandieniniame kontekste įprasminti šio Lietuvai svarbaus augalo tradicijas, papročius. Daugybės lankytojų, sveiko gyvenimo būdo propaguotojų lankosi ir ūkyje įrengtame degustacijos kambaryje-muziejuje, kuriame žinomi Lietuvos gydytojai bei mokslininkai skaito paskaitas, veda seminarus bei diskusijas apie linų sėmenų aliejų, avižų ir žirnių naudą žmogaus mitybai. Pastaraisiais metais B.L. Vošteris išleido leidinius „Linų kelias 25“, „Sekant Hipokrato priesaikomis, „Gyvenimo formulė“.

POVILAS ir LIUDMILA MALINAUSKAI  –  už reikšmingą kultūros amatų puoselėjimą, Širvintų krašto garsinimą Lietuvoje ir už jos ribų. Povilui Malinauskui 2005 m. suteiktas meno kūrėjo statusas, o 2009 m. – drožėjo tradicinių amatų meistro pažymėjimas ir tautinio paveldo produkto sertifikatai jo kuriamiems medžio kūriniams. Menininko skulptūromis, koplytstulpiais, kryžiais puošiamas ne tik Širvintų kraštas, bet daugelis Lietuvos vietovių. O šalia namų Čiobiškyje kartu su žmona įkurtas skulptūrų parkas „Malinauskų takas” sulaukia nemaža lankytojų. Liudmila Malinauskienė yra tautinio kulinarinio paveldo tradicijų puoselėtoja. Kartu su vyru dalyvauja įvairiose parodose, mugėse, šventėse, vykdo edukacijas, pristato iš senovės atėjusius tradicinius lietuviškus kepinius.

2021 m.

ZINKEVIČIENĖ JOANA, tautodailininkė – už reikšmingą liaudies meno tradicijų puoselėjimą, Širvintų krašto garsinimą Lietuvoje.

Dailės galerija „VIEVERSYS“ – už nuopelnus, organizuojant kūrybinę jaunimo, moksleivių ir suaugusiųjų veiklą, kuriant vieningą dailinio ugdymo sistemą Širvintų rajone, Širvintų krašto garsinimą Lietuvoje ir už jos ribų.

2022 m.

NORUŠIS KĘSTUTIS,tautodailininkas – už reikšmingą liaudies meno, kryždirbystės tradicijų puoselėjimą, aktyvią visuomeninę veiklą ir Širvintų krašto garsinimą Lietuvoje ir už jos ribų.

ORAKAUSKAS HENRIKAS, skulptorius – už reikšmingus nuopelnus puoselėjant meną, kultūrą, istoriją ir etnokultūrą Širvintų rajone, Lietuvoje ir už jos ribų.

2023 m.

POVILAITIS VALDAS, Širvintų meno mokyklos muzikos mokytojas – už Širvintų krašto vaikų muzikinio ugdymo ir socialinės pagalbos sintezę, Širvintų krašto garsinimą Lietuvoje ir užsienyje, violončelės muzikos populiarinimą.

Musninkų miestelio kultūros puoselėtojų bendruomenė „Spindulys“ (pirmininkas Alvydas Rolis) – už aktyvią projektinę veiklą, tautinio paveldo saugojimą, tradicinių papročių puoselėjimą ir aktyvumą išsaugant Musninkų miestelio tapatybę ir unikalumą ateities kartoms.