SKORUPSKIS VLADAS

(1895-09-29 – 1981-05-20) Šniponių k., Širvintų vls. – palaidotas Karmėlavoje), karininkas, Lietuvos nepriklausomybės kovų dalyvis, karo istorikas. 1914 baigė Vilniaus gimnaziją. Per Pirmąjį pasaulinį karą mobilizuotas į kariuomenę, mokėsi karo mokykloje Kaukaze. 1918 grįžo į Lietuvą ir stojo savanoriu karo tarnybon. Kovojo su bolševikais, bermontininkais, lenkais. Už 1919-11-22 kautynes ties Radviliškiu apdovanotas Vyčio kryžiumi su įrašu. Mokėsi Aukštuosiuose karininkų kursuose, karo mokslus studijavo Prahoje. Aktyvus 1926 valstybės perversmo dalyvis. 1930 pulkininko laipsniu išėjo į atsargą ir ūkininkavo Peliškių vienkiemyje. 1940 suimtas. 1941-06-23 išlaisvintas iš Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo. 1945 vėl suimtas. Karo tribunolo nuteistas 10 m. lagerio ir 5 m. tremties. Paleistas iš lagerio išsiųstas į tremtį. Parašė ir išleido 4 knygas.