JAKUBICKAS STEPAS

Jakubickas Stepas (1909-10-08 Užušilių kaime) – Kariškis, visuomenės veikėjas. 

1930 baigė Kauno puskarininkių-kulkosvaidininkų mokyklą. Buvo tankų kuopos karininkas. 1927 buvo vienas jauniausių Gelvonų valsčiaus šaulių būrio narys. Aktyvus Lietuvos šaulių sąjungos veikėjas. Gyvena Kanadoje. 1961 suorganizavo šaulius Toronte. Už nuopelnus Lietuvai ir Šaulių sąjungai LŠST apdovanotas šaulių žvaigždės medaliu ir Šaulių žvaigždės ordinu. Daug metų renkamas Kanados lietuvių Delhi bendruomenės pirmininku. 1986 išleido knygą „Dienos įvykių sūkuriuose 1915−1986“.