IN MEMORIAM

          Sulaukęs garbingo amžiaus – 91-rių metų – vasario 2 d. mirė nuolatinis mūsų bibliotekos skaityklos lankytojas, atsiminimų  ir eilėraščių  knygų autorius Petras Malinauskas.

          Jo gyvenimas nebuvo lengvas. Jis gimė 1922 metų sausio 13 dieną  Sukinių k., Veprių vls. Tremtinys, politkalinys. Buvo kilęs iš rusų sentikių šeimos, bet nuo jaunų dienų eilėraščius rašė lietuviškai. 1932-1936 metais lankė Knyzlaukio pradinę mokyklą, vėliau dirbo tėvų ūkyje. 1940 m. įstojo į Veprių žemės ūkio mokyklą, 1946 m. baigė Belvederio pienininkystės mokyklą ir sekančiais metais įstojo į Vilniaus pedagoginį institutą, bet 1948 m. buvo suimtas ir ištremtas į Įgarką. Tremtyje 1951 metais nuteistas 10 metų lagerio.  1955 metais paleistas ir grįžęs į Lietuvą įsidarbino Ukmergės laikraščio redakcijoje. Vėliau kelis kartus keitė darbovietes ir gyvenamąsias vietas, kol 1975 metais apsigyveno Širvintose ir pradėjo dirbti laikrodininku. 1996 metais savo lėšomis išleido atsiminimų knygą ,,Rauda be ašarų”, o 2000 metais išleista Petro Malinausko eilėraščių knygelė ,,Atsiliepk”.

          Petras Malinauskas buvo nuolatinis bibliotekos ne tik skaitytojas, bet dalyvaudavo ir organizuojamuose renginiuose, o kiekvienais metais į Širvintas užklystantis ,,Poezijos pavasaris” neapsieidavo be jo eilių. Jo eilės ne kartą buvo spausdinamos ir rajoninio laikraščio puslapiuose.

          Viešosios bibliotekos kolektyvas reiškia užuojautą Petro Malinausko artimiesiems ir tegul jį palydi šie jo eilėraščio žodžiai:

                                       Tegu per kelią man perbėga vėjas,

                                      Tegu sutaršo jau pražilusius plaukus,-

                                      Įkvėpsiu gimtos žemės kvapo vėlei,

                                      Priklaupęs pabučiuosiu rugio daigelius…